PGE Giganty Mocy - Pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii. Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną. Muzeum w Łódzkiem atrakcyjne dla rodzin z dzieckiem, dziećmi, rodziną.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Regulamin Ekspozycji

Regulamin Ekspozycji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie Nr 9 /2018 z dnia 25.05.2018r.

Regulamin Ekspozycji PGE Giganty Mocy
działającej w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie

§ 1. Ekspozycja PGE Giganty Mocy

1. Ekspozycja PGE Giganty Mocy, zwana dalej Ekspozycją, jest para-muzealną, edukacyjną wystawą, popularyzującą naukę, będącą elementem Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, instytucji kultury dla której organizatorem jest Miasto Bełchatów.

2. Celem Ekspozycji jest przybliżanie sposobu eksploatacji złóż węgla brunatnego oraz produkcji energii elektrycznej w bełchatowskim okręgu paliwowo – energetycznym oraz edukowanie o towarzyszących im zjawiskach przyrodniczych i wykorzystywanych technologiach.

3. Treści wykorzystywane w przestrzeni Ekspozycji służą jedynie celom popularyzacji nauk, związanych z tematem Ekspozycji.

§ 2. Definicje

MCK - Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
Ekspozycja - Ekspozycja PGE Giganty Mocy, prowadzona przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, w budynku położonym przy pl. Narutowicza 3.
Zwiedzający - osoba, znajdująca się na terenie Ekspozycji PGE Giganty Mocy w celu jej zwiedzenia, która przebywa na terenie Ekspozycji w grupie oprowadzanej przez pracownika MCK lub z Audioprzewodnikiem.
Audioprzewodnik - urządzenie elektroniczne wraz ze słuchawkami, na smyczy, z wgraną audiowycieczką, udostępniane indywidualnym Zwiedzającym i grupom.
Wypożyczający - Zwiedzający, który korzysta z Audioprzewodnika.
Strona internetowa - oficjalna strona internetowa Ekspozycji: www.pgegigantymocy.pl

§ 3. Udostępnianie Ekspozycji

1. Ekspozycja ma swoją siedzibę w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie przy pl. Narutowicza 3.

2. Oficjalną stroną internetową Ekspozycji jest strona www.pgegigantymocy.pl

3. Ekspozycja jest otwarta dla Zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00, w weekendy i dni wolne od pracy w godzinach 11:00 – 19:00, z zastrzeżeniem, że aktualny rozkład godzin pracy Ekspozycji jest podawany na Stronie internetowej.

4. W poniedziałek Ekspozycja jest zamknięta dla Zwiedzających.

5. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zamknięcia Ekspozycji także w inne dni.

§ 4.  Zwiedzanie Ekspozycji

1. Zwiedzanie Ekspozycji jest odpłatne, zgodnie z cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Cennik biletów jest dostępny w kasach MCK oraz na Stronie internetowej.

2. Sprzedaż biletów odbywa się w kasach MCK oraz on-line, zgodnie z „Regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie”.

3. Do wejścia na Ekspozycję upoważnia bilet wstępu.

4. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie lub grupami, złożonymi maksymalnie z 20 osób. W przypadku grup zorganizowanych, złożonych z osób małoletnich dopuszcza się zwiększenie liczebności grupy o maksymalnie dwie osoby opiekunów. Przewodnicy nie sprawują opieki, ani nadzoru nad nieletnimi Zwiedzającymi.

5. Wejścia grup z przewodnikiem odbywają się w odstępach minimum półgodzinnych.

6. Okrycia wierzchnie, plecaki i duże torby Zwiedzający są zobowiązani zostawiać w szatni.

7. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.

8. MCK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów MCK oraz w szatni.

9. MCK zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawanie zniżki na zakup biletów wstępu, przed wejściem na teren Ekspozycji. W przypadku zauważenia braku uprawnień do otrzymania jakiejkolwiek zniżki, pracownicy MCK mają prawo do nie wpuszczenia Zwiedzającego na teren Ekspozycji. W przypadku biletów rodzinnych nie ma możliwości wejścia dziecka na bilet dla opiekuna i odwrotnie.

§ 5. Zasady korzystania z Audioprzewodników

1. Zwiedzający indywidualni mogą zwiedzać Ekspozycję, korzystając z Audioprzewodnika.

2. Do wypożyczenia Audioprzewodnika uprawnia zakup biletu wstępu na Ekspozycję.

3. Audioprzewodniki są wypożyczane Zwiedzającym pełnoletnim .

4. Audioprzewodniki są wypożyczane Zwiedzającym nieodpłatnie.

5. Wypożyczony Audioprzewodnik wraz z nagraniami na nim zainstalowanymi pozostaje własnością MCK

6. Jeden Wypożyczający może wypożyczyć maksymalnie 5 szt. Audioprzewodników. Ograniczenie to nie dotyczy grup zorganizowanych, w przypadku których jeden opiekun grupy może wypożyczyć ilość Audioprzewodników równą liczbie osób tworzących grupę zorganizowaną.

7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu Audioprzewodnik.

8. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:

a) korzystania z Audioprzewodnika zgodnie z jego przeznaczeniem, z należytą dbałością;

b) zwrotu Audioprzewodnika pracownikowi MCK po zakończeniu zwiedzania;
c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego Audioprzewodnika w chwili jego odbioru oraz w sytuacji stwierdzenia usterki do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi MCK, który wypożyczył urządzenie;
d) zwrotu Audioprzewodnika w stanie niepogorszonym od momentu wypożyczenia;
e)pokrycia kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia Audioprzewodnika, spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania lub osoby, którym Wypożyczający udostępnił Audioprzewodnik. W przypadku braku możliwości naprawy Audioprzewodnika Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego Audioprzewodnika. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie protokołu uszkodzeń, zawierającego m.in. zobowiązanie Wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego urządzenia w przypadku niemożności lub nieopłacalności jego naprawy.
f) pokrycia kosztów zakupu w przypadku zagubienia Audioprzewodnika;

9. Audioprzewodnik wypożyczany jest najpóźniej 1,5 h przed zamknięciem Ekspozycji i oddawany najpóźniej 15 min. przed zamknięciem Ekspozycji.

10. Audioprzewodnik nie może być wypożyczony osobie nietrzeźwej lub będącej pod wpływem środków odurzających.

11. Zwiedzający nie może pod żadnym pozorem kopiować, nagrywać, ani przegrywać nagrania umieszczonego na Audioprzewodniku.

§ 6. Zasady przebywania na Ekspozycji

1. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na Ekspozycji wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które sprawują nad nimi nadzór i biorą za nie pełną odpowiedzialność, w tym również za uszkodzenia Ekspozycji powstałe w następstwie działań dziecka.

3. MCK nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez nadzoru.

2. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń pracowników MCK.

3. Z wszystkich stanowisk interaktywnych należy korzystać zgodnie z instrukcjami, umieszczonymi w ich pobliżu oraz zaleceniami pracowników MCK.

4. MCK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.

5. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom MCK, przy czym w chwili zgłoszenia zostaje sporządzony protokół zniszczenia/awarii/uszkodzenia, podpisany przez zgłaszającego oraz pracownika MCK, przyjmującego zgłoszenie.

6. MCK zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń w przypadku udowodnionego zniszczenia eksponatu lub innego elementu Ekspozycji przez Zwiedzającego.

§ 7. Zakazy

1. Zwiedzającym, przebywającym na terenie Ekspozycji zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych Zwiedzających i wyposażenia Ekspozycji oraz zachowań nieobyczajnych.

2. Zabrania się:

a) wynoszenia elementów wyposażenia poza teren Ekspozycji;

b) niszczenia eksponatów i stanowisk interaktywnych;

c) zaśmiecania terenu Ekspozycji;

d) wnoszenia na teren Ekspozycji przedmiotów niebezpiecznych;

e) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących za okazaniem certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego;

f) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym e-papierosów, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;

g) spożywania posiłków i napojów;

h) prowadzenia działalności handlowej;

3. Zakaz wstępu na Ekspozycję mają osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

4. W przypadku zachowań wymienionych w pkt 1 – 3, MCK zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Ekspozycji osób łamiących ww. punkty, bez prawa do zwrotu należności za bilety.

§ 8. Bezpieczeństwo

1. Obiekt MCK i Ekspozycja objęte są systemem monitoringu wizyjnego dla bezpieczeństwa Zwiedzających.

2. W przypadku ewakuacji Zwiedzających Ekspozycję wszyscy Zwiedzający powinni niezwłocznie zastosować się do komunikatów personelu i opuścić teren Ekspozycji, podążając za oznaczeniem ewakuacyjnym.

§ 9. Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej.

2. Zakup biletu wstępu na Ekspozycję jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

3. Nieprzestrzeganie przez Zwiedzających zapisów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia z terenu MCK. W wyżej wymienionym wypadku nie przysługuje prawo zwrotu biletu wstępu.

4. MCK zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. W takim przypadku zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie Ekspozycji.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Ekspozycji PGE Giganty Mocy działającej w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, przyjętego Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie nr 9/2018 z dnia 25.05.2018r.

Cennik biletów wstępu Ekspozycji PGE Giganty Mocy

1. Zakup Biletów w kasach MCK

Zwiedzanie indywidualne

 • Bilet normalny – 20 zł
 • Bilet ulgowy – 15 zł
  Przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji emeryta/rencisty oraz osobom niepełnosprawnym (z widoczną niepełnosprawnością lub na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem)
 • Bilet bezpłatny
  Przysługuje dzieciom do lat 3, oraz opiekunom osób niepełnosprawnych

Zwiedzanie rodzinne

 • Bilet rodzinny 2 + 1 - 48 zł
  - dla 2 osób dorosłych (rodziców lub opiekunów) i 1 dziecka w wieku od 3 do 18 lat
 • Bilet rodzinny 2+2 - 56 zł
  - dla 2 osób dorosłych (rodziców lub opiekunów) i 2 dzieci w wieku od 3 do 18 lat
 • Bilet rodzinny 2+3 - 64 zł
  - dla 2 osób dorosłych (rodziców lub opiekunów) i 3 dzieci w wieku od 3 do 18 lat
 • W przypadku rodzin z większą liczbą dzieci niż 3, do ceny biletu rodzinnego 2+3 dolicza się bilet w kwocie 8 zł na każde kolejne dziecko.

Zwiedzanie grupowe

 • Bilet grupowy (min. 10 max. 20 osób) - 12 zł / os.
 • Na każde 10 osób grupy przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna.
 • W przypadku grup zorganizowanych, złożonych z osób niepełnosprawnych na każde 10 osób przysługuje 5 bezpłatnych biletów dla opiekunów.
 • W przypadku grup zorganizowanych, w których znajdują się osoby niepełnosprawne opiekunowi osoby niepełnosprawnej przysługuje bezpłatny bilet.
 • Z ulg w ramach zwiedzania grupowego mogą korzystać osoby niepełnosprawne z widoczną niepełnosprawnością lub osoby, które okażą ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument ze zdjęciem.

Bełchatowska Karta Rodziny

Bilety dla posiadaczy Bełchatowskiej Karty Rodziny można nabyć wyłącznie w Kasach Miejskiego Centrum Kultury

 • Bilet normalny – 10 zł
 • Bilet ulgowy – 7,5 zł
  Przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się.

 

2. Zakup biletów On-line

Zwiedzanie indywidualne

 • Bilet normalny – 18 zł
 • Bilet ulgowy – 13 zł

Przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji emeryta/rencisty oraz osobom niepełnosprawnym (z widoczną niepełnosprawnością lub na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem)

 • Bilet bezpłatny
 • Przysługuje dzieciom do lat 3, oraz opiekunom osób niepełnosprawnych.

Zwiedzanie rodzinne

 • Bilet rodzinny 2 + 1 - 44 zł
  - dla 2 osób dorosłych (rodziców lub opiekunów) i 1 dziecka w wieku od 3 do 18 lat
 • Bilet rodzinny 2+2 - 52 zł
  - dla 2 osób dorosłych (rodziców lub opiekunów) i 2 dzieci w wieku od 3 do 18 lat
 • Bilet rodzinny 2+3 - 60 zł
  - dla 2 osób dorosłych (rodziców lub opiekunów) i 3 dzieci w wieku od 3 do 18 lat
 • W przypadku rodzin z większą liczbą dzieci niż 3, do ceny biletu rodzinnego 2+3 dolicza się bilet w kwocie 8 zł na każde kolejne dziecko.

Zwiedzanie grupowe

 • Bilet grupowy (min. 10 max. 20 osób) - 12 zł / os.
 • Na każde 10 osób grupy przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna.
 • W przypadku grup zorganizowanych, złożonych wyłącznie z osób niepełnosprawnych na każde 10 osób przysługuje 5 bezpłatnych biletów dla opiekunów.
 • W przypadku grup zorganizowanych, w których znajdują się osoby niepełnosprawne opiekunowi osoby niepełnosprawnej przysługuje bezpłatny bilet.
 • Z ulg w ramach zwiedzania grupowego mogą korzystać osoby niepełnosprawne z widoczną niepełnosprawnością lub osoby, które okażą ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument ze zdjęciem.
   

Warsztaty edukacyjne
Bilet grupowy na warsztaty (min. 10 max. 20 osób) – 20 zł/os.

 

Podane ceny są cenami brutto.

Ulgi przy zakupie biletów nie sumują się.

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT